پیگیری اخذ پروانه کار و اقامت اتباع خارجی

الف- چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کاراتباع خارجی

ماده ۱- پروانه کاراتباع خارجی که روادید یا حق کار آنان موردموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (۱۲۱) قانون کار قرارگرفته است، توسط وزارت کار و اموراجتماعی اداره کل اشتغال خارجی صادرمی شود.

تبصره ۱- صدورروادید ورود باحق کاردرمورداتباع خارجی موضوع ماده ( ۱۲۲ ) قانون کارجمهوری اسلامی ایران ازشمول این ماده مستثنی بوده و وزارت کارواموراجتماعی می تواندحسب مورد راساَ اقدام نماید.

تبصره ۲– وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (۱۲۶) قانون کارجمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادیدکار و با رعایت سایرقوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادرنماید ولی تمدید پروانه کاراین گونه افراد، پس از تایید هیات فنی اشتغال مجازخواهدبود.

ماده ۲- کارفرمایانی که ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یادشده را ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ورود تبعه خارجی به کشور ، به واحدهای ذیربط دروزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ( ۱۸۱ ) قانون کار، مراتب رابه مراجع قضایی اعلام می نماید .

ماده ۳- صدور پروانه کارجهت کارشناسان و متخصصین خارجی موردنیازدولت پس ازتاییدهیات فنی اشتغال اتباع خارجی وتصویب مجلس شورای اسلامی درهرموردتوسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد .

تبصره- شرایط استخدامی کارشناسان ومتخصصین فنی خارجی موردنیازبخش دولتی واجازه صدور پروانه کار بنابه پیشنهاد وزارت کارواموراجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدبود . ماده ۴- کارفرمایانی که ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل درواحدهای خود ، مدارک لازم راجهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزش حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کاربه واحدهای ذیربط وزارت کارواموراجتماعی ارائه نمایند.

ماده ۴- تمدید پروانه کاراتباع خارجی موضوع ماده (۳) این آئین نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است .
تبصره- هرگونه افزایش درنیروی کارخارجی طرحها ، یاتغییردرنوع تخصصهای مصوب قبلی، منوط به طرح مجددموضوع درهیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهدبود .

ماده۵- کلیه درخواستهای تمدیدپروانه کار اتباع خارجی شاغل دربخش خصوصی ((درهرنوبت تمدید))در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح وتصمیم گیری خواهدشد

ماده ۶- اتباع خارجی دارای پروانه کارمعتبرکه قرارداداستخدامی آنان باکارفرمابه هردلیل فسخ می گردد، در صورت تغییرکارفرما ، مشمول تجدیدپروانه کارمی شوند .

ماده ۷- تجدید پروانه کاراتباع خارجی درمواردتغییرکافرمایانوع کار ، به استثنای اتباع موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار، پس ازموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کارواموراجتماعی انجام می گیرد.

ماده ۸- درمواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کافرما قطع می گردد ، کارفرمامکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روزمراتب راجهت ابطال وضبط پروانه کارتبعه خارجی به واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. بامتخلفین دراین زمینه طبق ماده ( ۱۸۱ ) قانون کاررفتارخواهدشد.

تبصره- اشتغال مجددتبعه خارجی که پروانه کاروی ابطال گردیده است ، به هرصورت مشمول مراحل صدور پروانه کارخواهدشد.

ماده ۹- وزارت کارواموراجتماعی می تواندنسبت به لغوپروانه کاراتباع خارجی که شوون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کاررابراساس گزارش واعلام مراجع ذیصلاح رعایت ننمایند، اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت کارواموراجتماعی می تواندپس ازلغوپروانه کار ، اخراج تبعه خارجی ازکشور راازمراجع ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره ۲- وزارت کارواموراجتماعی درصورت لزوم می تواندازمراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش ازدو بار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند رادرخواست نماید .

ماده ۱۰- روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادیدباحق کاروهمچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی می باشدکه بنابه پیشنهاداداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیرکارواموراجتماعی می رسد.

ب- هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

ماده ۱۱ هیات فنی اشتغال اتباع خارجی ، درخصوص اعطای اجازه کاربه متخصصین خارجی ، باتوجه به موارد زیر بررسی واتخاذتصمیم خواهدنمود :

۱- استفاده ازاطلاعات دقیق وبهنگام ازعرضه وتقاضای بازارکارداخلی دراجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.

۲- توجه ونظارت براعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی درزمینه تامین کمبود نیازهای بازارکار داخلی بارعایت قوانین ومقررات .

۳- بررسی ونظارت وپیگیری برنامه های آموزشی زمان بندی شده واحداستفاده کننده ازخدمات تبعه خارجی.

۴- بررسی ونظارت برتحقق امرانتقال مهارت وجایگزینی افرادایرانی به جای تبعه خارجی.

۵- نظارت برتعیین وتائیدمیزان مهارت تبعه خارجی درظرف مدت اعتبارپروانه کار .

ماده ۱۲- ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیرمی باشد:

۱- دو نفرنماینده وزارت کار و اموراجتماعی به تشخیص وزیرکارواموراجتماعی.

۲- یک نفرنماینده دستگاه استفاده کننده ازتبعه خارجی .

۳- یک نفرنماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .

ماده ۱۳- جلسات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته ای دوبار بادعوت قبلی درمحل وزارت کار و امور اجتماعی وبه ریاست یکی ازنمایندگان آن وزارتخانه ، به تشخیص وزیرکار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

ماده ۱۴- جلسات باحضورسه نفرازاعضاء رسمیت می یابدوتصمیمات اتخاذشده بااکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده ۱۶- وزارت کارواموراجتماعی می تواندبرحسب مورد ، هیاتهای فنی اشتغال رادراستانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی ازاختیارات هیات فنی اشتغال درمرکزرابه آنان محول نماید.

تبصره- ترکیب وچگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال دراستانه ابراساس دستورالعملی می باشدکه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.