امور ثبتی

شرکت( شخصیت حقوقی )

شرکت چیست و ثبت شرکت چگونه انجام می گیرد؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت میتوانند توانایی های خود را اعم از سرمایه-تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم تحت چهارچوب  و فرمتهای تعریف شده د ر قانون ایجاد یک شخصیت حقوقی (شرکت ) می نماید

انواع شرکتها :

 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکتهای مختلط سهامی
 • شرکتهای مختلط غیر سهامی
 • شرکتهای تعاونی
 • انواع موسسات

شرکتها در دو نوع کلی جای میگیرند شرکتهای تجاری و غیر تجاری

شرکتهای تجاری :

شرکتهای تجاری :  اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح زیر طبقه بندی شده اند.
۱- شرکتهای سهامی
۲- شرکتهای با مسؤلیت محدود
۳- شرکتهای تضامنی
۴- شرکتهای نسبی
۵- شرکتهای مختلط سهامی
۶-شرکتهای مختلط غیر سهامی
۷- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

تذکر : شرکتهای تجاری به چند صورت مطابق ذیل دسته بندی می شوند

 • شرکت های تجارتی را می توان به دو نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها سرمایه نقش اساسی دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
 • شرکتها تجاری از نظر تقسیم سرمایه در دو گروه جای میگیرند

الف) شرکتهای سهامی  ب) شرکتهای غیر سهامی

الف ) شرکتهای سهامی :شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم میشود

مانند : شرکت سهامی خاص   شرکت سهامی عام

ب) شرکتهای غیر سهامی :شرکتهای است که سرمایه آن به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده است و برای میزان شراکت سهم الشرکه تعریف میشود

مانند : شرکت با مسئولیت محدود   – شرکت تضامنی   – شرکت  نسبی –…

شرکتهای غیر تجاری ( مؤسسات):

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.

تذکر : شرکتهای غیر تجاری ( مؤسسات ) خود از نظر ساختار و  نوع فعالیت به گروه های متفاوت تقسیم میشوند

نوع اول : از نظر ساختار

مؤسسات هیئت امناء ای

مؤسساتی که از هیئت مؤسس – هیئت امناء – هیئت مدیره  و ..  تشکیل شده است

مؤسسات غیر هیئت امناءای

مؤسساتی که از هیئت مؤسس – هیئت مدیره و … تشکیل شده است

نوع دوم : از نظر نوع فعالیت

الف ) انتفاعی ،ب)غیرانتفاعی

 الف ) مؤسسات انتفاعی :موسساتی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد

مانند : مؤسسات حقوقی ، مؤسسات آموزشی ، مؤسسات درمانی و  …..

ب) مؤسسات غیر انتفاعی : موسساتی میباشند که مقصود از تشکیل آنها انجام خدمات عام المنفعه و یا  ارائه خدمات به اعضاء خود یا گروهی خاص از جامعه که نیازمند آن کمکها  میباشند .

 این مؤسسات  جهت کسب درآمد و  تقسیم منافع تشکیل نشده اند

 مانند انجمنها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها میباشد.

جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه دریافت گردد.

تعریف انواع شرکتها و مؤسسات :

 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت دانش بنیان
 • شرکت تعاونی
 • موسسات
 • شرکت با صد در صد سهامدار خارجی
 • تاسیس نمایندگی خارجی

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید