شرکت تضامنی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی حداقل دو نفر بالای ۱۸ سال برابر اصل شده محضر
۲- گواهی عدم سوء پیشینه(کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین)
۳-مشخص نمودن موارد ذیل :
الف )آدرس شرکت + کد پستی (مطابق تأییدیه پستی اخذ شده از ادارات پست )
ب)مشخص نمودن سرمایه اولیه شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
ج)مشخص نمودن سمت های اعضاء و مدیران شرکت و دارندگان امضاء جهت اوراق بهادار و تعهد آورد شرکت
د) مشخص نمودن موضوع فعالیت
ه)اعلام اسامی پیشنهادی جهت نام شرکت (حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب به بالا)

بیشتر بخوانید