شرکت تعاونی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

  • مشخص نمودن مؤسسین و اعضاء شرکت و ارائه كپي شناسنامه وكارت ملي پشت ورو و کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی و یا تجربی در ارتباط با طرح پیشنهادی (برابر اصل شده محضر و یا دادگستری ) از تمام اعضا(حداقل۷ نفر بالاي۱۸سال )
  • تعیین موضوع مناسب فعالیت شرکت با توجه به علاقه و توانمندیهای متقاضیان و نیاز منطقه ای(مطابق مدارک تحصیلی و تجربه اعضاء )
  • انتخاب اسامی مورد نظر و گرفتن تأییدیه از تعاون
  • مشخص نمودن موارد ذیل :

الف )آدرس شرکت + کد پستی (مطابق تأییدیه پستی اخذ شده از ادارات پست )

ب)مشخص نمودن سرمایه اولیه شرکت و  میزان  سهام هر یک از سهامداران

ج)مشخص نمودن سمت های اعضاء و مدیران اصلی و علی البدل و بازرسین شرکت و دارندگان امضاء جهت اوراق بهادار و تعهد آورد شرکت

۴)  افتتاح حساب به نام شرکت در حال تأسیس در یکی از بانکها و اخذ  نامه بانك جهت اداره ثبت شرکتها+ فیش بانکی مبلغ واریزی ( به مبلغ یک میلیون ریال)

۵) ارائه مجوز مربوطه ( با توجه به موضوع شرکت )

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

۱-در ابتدا تعیین موضوع مناسب فعالیت شرکت با توجه به علاقه و توانمندیهای متقاضیان و نیاز منطقه ای
۲تعیینتعداد متقاضیان اولیه برای تشکیل تعاونی
۳- تنظیم و تقدیم درخواست تشکیل تعاونی به همراه معرفی سه نفر بعنوان هیئت موسس از میان اعضای اولیه و سپس تکمیل فرمکلیات پیشنهادی مورد نظر و ارائه مدارک مورد نیاز.(شامل تصویر شناسنامه هیئت موسس –تصویرمدارکتحصیلیویاتجربیدرارتباطباطرحپیشنهادی–تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت)
۴- دریافت موافقتنامه اولیه تاسیس تعاونی از اداره کل تعاون استان تهران یا ادارات تعاون شهرستانهای ذیربط
بیشتر بخوانید