شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام :

براي تأسيس شركت سهامي عام مؤ سسين در بدو امر بايستي حداقل ۲۰% سرمايه را شخصاً تعهد و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تأسيس در بانكها سپرده نمایند.

سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه مؤسسين رسيده ياشد به ثبت شركتها تسليم تا پس از بررسي و صدور مجوز انتشار اعلاميه پذيره نويسي اعلاميه توسط مؤسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده در معرض ديد علاقه مندان قرار گيرد .

خريداران سهام در ظرف مدت تعيين شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي كه بايد نقداً پرداخت شود , پرداخت و رسيد دريافت خواهند داشت .

ورقه تعهد سهم در دونسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي خواهد رسيد که یک نسخه اي در بانك نگهداري و نسخه ديگر به پذيره نويس تسليم ميشود

امضاي ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهم خواهد بود .

مجمع عمومي مؤسسين پس از بررسي كامل و پرداخت مبالغ لازم اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يا بازرسان را انتخاب و پساز اعلام قبولي شركت تشكيل شده محسوب و اساسنامه مصوبه و صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان و صورتجلسه هيأت مديره و ساير مدارك مورد نياز جهت ثبت به ثبت شركتها تحويل خواهد شد.

تذکر : چنانچه تا ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد , به درخواست هر يك از مؤسسين يا پذيره نويسان ثبت شركتها گواهينامه عدم ثبت شركت صادر و به بانك ارسال تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختي را مسترد دارند و هزينه هاي تأسيس به عهده مؤسسين ميباشد .

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید