موسسات

تغییرات در موسسات :

روال و روند تغییرات موسسات غیر تجاری دقیقا همانند شرکتهاست. انواع تغییرات در موسسه شامل موارد ذیل است:

 1. تغییر نام مؤسسه
 2. تغییر موضوع
 3. تغییر آدرس مؤسسه در یک واحد ثتبی
 4. تغییر آدرس مؤسسه از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر
 5. ایجاد شعبه
 6. افزایش سرمایه
 7. کاهش سرمایه
 8. تغییر بند اساسنامه
 9. تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره
 10. تغییر تعداد هیئت امناء
 11. تفویض اختیار مجمع به هیئت مدیره
 12. انحلال شرکت
 13. تمدید تصدی مدیر تصفیه
 14. تصویب صورتهای مالی در دوره تصفیه
 15. تغییر مدیر تصفیه
 16. تمدید هیئت مدیره ( در حالتی که مدت تصدی محدود باشد)
 17. انتخاب هیئت مدیره خارج از شرکا
 18. تغییر هیئت مدیره
 19. انتخاب بازرسین( در حالتی که در اساسنامه آمده باشد)
 20. تمدید بازرسین ( در حالتی که مدت تصدی محدود باشد)
 21. عزل بازرسین و تعیین بازرس جدید
 22. تصویب صورتهای مالی سالانه
 23. تعیین روزنامه کثیر الانتشار مؤسسه
 24. تغییر حق امضاء مجاز مؤسسه
 25. تغییر سمتها در هیئت مدیره
 26. تعیین مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
 27. عزل مدیرعامل
 28. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل
 29. نقل و انتقال سهم الشرکه

لیست مدارک مورد نیاز در تغییرات مؤسسات

توجه : .با توجه به متنوع بودن فرمت مؤسسات موارد کلی در این بخش ذکر مبگردد

 • مدارک کلی :

الف ) کپی اساسنامه

ب)کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات

د )لیست مؤسسین و میزان سهم الشرکه آنها

ه) لیست هیئت امناء ( قدیم و جدید )

و) لیست هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین و صندوق دار ( قدیم و جدید)

ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….

تذکر : با توجه به مجوز دار بودن اکثر مؤسسات انجام هر گونه تغییراتی منوط به مجوز ارگان مرتبط با مجوز مؤسسه میباشد .

 • تغییر نام مؤسسه

الف ) مدارک کلی فوق

ب) انتخاب یک عدد اسم حداقل سه سیلاب به بالا (کلمات فارس و معنی دار باشد )

 • تغییر موضوع

الف ) مدارک کلی فوق

ب) مشخص نمودن موضوع مورد نظر

ج) مشخص نمودن اینکه موضوع اضافه گردد یا جایگزین گردد

تذکر : در مواردی باید بابت موضوع مجوز ارگان صادر کننده مجوز گرفته شود

 • تغییر آدرس مؤسسه در یک واحد ثتبی

الف ) مدارک کلی فوق

ب)کپی آگهی آخرین تغییرات آدرس

ج) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس جدید

 • تغییر آدرس مؤسسه از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر

الف ) مدارک کلی فوق

ب)کپی آگهی آخرین تغییرات آدرس

ج) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس جدید

تذکر : با توجه به انتقال پرونده در این حالت باید بعد از تغییر آدرس ، آگهی جهت شماره ثبت جدید اقدام گردد

 • ایجاد شعبه

الف) مدارک کلی فوق

ب) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات کپی تقاضانامه ثبتی شرکت

ب) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس شعبه

د) مشخص نمودن مدیر شعبه ( کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده )

تذکر: در یک واحد ثبتی آدرس شرکت و شعبه آن ثبت تمی گردد

 • افزایش سرمایه

الف ) مدارک کلی فوق

ب) کپی کلیه تغییرات شامل ( تغییرات موضوع ، آدرس ، تغییر سرمایه ، تغییرات نام ، و ………..)

ج) کپی آخرین تقاضانامه ثبتی شرکت

د) مشخص نمودن مبلغ افزایش سرمایه

ه) مشخص نمودن شرکاء و میزان افزایش سهم الشرکه هر کدام

تذکر۱ : افزایش سرمایه میتواند با ورود شریک جیدید یا بدون شریک جدید باشد

تذکر۲ : در صورت ورود شریک جدید کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل محضری الزامی است

 • کاهش سرمایه

الف ) مدارک کلی فوق

ه) مشخص نمودن میزان کاهش سرمایه و از کدام شریک

تذکر : در حالت کاهش سرمایه ( میتواند با خروج شریک باشد یا بدون خروج شریک )

 • تغییر بند اساسنامه

الف ) مدارک کلی فوق

ب) مشخص نمودن مورد مد نظر به عنوان تغییر

 • تغییر اساسنامه

الف ) مدارک کلی فوق

ب) کپی کلیه آگهی های ثبتی گرفته شده تا کنون

ج) اساسنامه جدید که به امضاء شرکا رسیده باشد

تذکر : در صورت مجوز دار بودن فعالیت مؤسسه باید اساسنامه جدید به تأیید مرجع صدور مجوز نیز رسیده باشد

 • تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره

الف ) مدارک کلی فوق

ب) مشخص نمودن ترکیب جدید هیئت مدیره و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک

تذکر :جهت ورود افراد جدید به مؤسسه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر الزامی است

 • تغییر تعداد هیئت امناء

الف ) مدارک کلی فوق

ب) مشخص نمودن تعداد جدید

تذکر :جهت ورود افراد جدید به مؤسسه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر الزامی است

 • تفویض اختیار مجمع به هیئت مدیره

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   مشخص نمودن آن اختیاراتی که قرار است از مجمع به هیئت مدیره تفویض گردد

 • انحلال شرکت

الف ) مدارک کلی فوق

ب) مشخص نمودن محل تصفیه

ج) مشخص نمودن مدیر یا مدیران تصفیه و مشخصات آنها

ز) مشخص نمودن روزنامه کثیر الانتشار شرکت

تذکر : انحلال در دو مرحله انجام می پذیرد

مرحله اول اخذ آگهی انحلال

مرحله دوم : آگهی مرحله ختم تصفیه

 • تمدید تصدی مدیر تصفیه

الف ) مدارک کلی فوق

ب ) کپی آگهی انحلال

ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه

 • تصویب صورتهای مالی در دوره تصفیه

الف ) مدارک کلی فوق

ب ) کپی آگهی انحلال

 • تغییر مدیر تصفیه

الف ) مدارک کلی فوق

ب ) کپی آگهی انحلال

ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه

ز) کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیر یا مدیران تصفیه و مشخص نمودن سمتهای آنها

 • تمدید هیئت مدیره ( در حالتی که مدت تصدی محدود باشد)

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات هیئت مدیره جدید و سمتهای آنها

ج)کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیر یا مدیران جدید و مشخص نمودن سمتهای آنها

 • انتخاب هیئت مدیره خارج از شرکا

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات هیئت مدیره جدید و سمتهای آنها

ج)کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیر یا مدیران جدید

 • تغییر هیئت مدیره

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات هیئت مدیره جدید و سمتهای آنها

ج)کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیر یا مدیران جدید

 • انتخاب بازرسین( در حالتی که در اساسنامه آمده باشد)

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات بازرسین جدیدو سمتهای آنها

ج)کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر بازرسین جدید

 • تمدید بازرسین ( در حالتی که مدت تصدی محدود باشد)

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات بازرسین

 • عزل بازرسین و تعیین بازرس جدید

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات بازرسین جدید و سمتهای آنها

ج)کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر بازرسین جدید

 • تصویب صورتهای مالی سالانه

الف ) مدارک کلی فوق

 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار مؤسسه

الف ) مدارک کلی فوق

ب) تعیین روزنامه کثیر الانتشار که مورد تأیید اداره ثبت شرکت ها باشد

تذکر : روزنامه جدید باید در لیست روزنامه های اداره ثبت شرکت ها باشد

      • تغییر حق امضاء مجاز مؤسسه

الف ) مدارک کلی فوق
د) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر

تذکر : با توجه به اینکه امضاء مدارک در اکثر مؤسسات مطابق اساسنامه تأیید شده مرجع صدور مجوز میباشد تغییر آن منوط به تصویب مرجع صدور مجوز میباشد

 • تغییر سمتها در هیئت مدیره

الف ) مدارک کلی فوق

ب) مشخص نمودن ترکیب جدید هیئت مدیره و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک

 • تعیین مدیرعامل خارج از هیئت مدیره

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات مدیرعامل جدید

ج) کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیرعامل جدید

 • عزل مدیرعامل

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   اعلام نمودن مشخصات مدیرعامل جدید

ج) کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیرعامل جدید

 • تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل

الف ) مدارک کلی فوق

ب )   مشخص نمودن آن اختیاراتی از هیئت مدیره که باید به مدیرعامل تفویض گردد

 • نقل و انتقال سهم الشرکه

الف ) مدارک کلی فوق

ب) کپی شناسنامه و کارت ملی خریداران و فروشندگان سهم الشرکه

ه ) تنظیم صلح حقوقی در محضر بابت انتقال

تذکر : در صورت ورود شریک جدید باید کپی شناسنامه و کارت ملی فرد جدید برابر اصل محضر باشد

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید