انجام پروژه های بهره وری

انجام پروژه های بهره وری

فاز ۱ : شناسایی و مستند سازی وضعیت موجود :

در این مرحله با رویکرد زنجیره تامین و نگاه منتقدانه به دنبال شناسایی فرایند های سازمان و پیشنهادات بهبود سازمانی هستیم. که شامل :
۱- شناسایی فرآیند های سازمان در بخش ها مختلف تخصصی :
بخش های تولیدی
تدارکات و تامین
بازرگانی و فروش
برون سپاری و پیمانکاری
مالی و اداری
لجستیک , انبارها و شبکه توزیع مویرگی و..
۲- مستند سازی فرآیند ها شامل : رویه ها – دستور العمل ها – فرم ها – چارت سازمانی
۳- راه اندازی دفتر طرح و برنامه با رویکرد توسعه مدل های برنامه ریزی در سازمان و تجمیع اطلاعات و آموزش مسئول مربوطه جهت ثبت و نتیجه گیری از داده ها

فاز ۲ : شامل توسعه و بهبود فرایند ها و شاخص های بهره وری :

در این مرحله با رویکرد نگاه بهبود مستمر و توسعه فرآیند ها و همچنین توسعه سیستم های اطلاعاتی و مدل های برنامه ریزی به دنبال افزایش بهره وری سازمان هستیم. که شامل :
۱- بهبود فرآیند های سازمان مطابق با استراتژی های هر بخش سازمان بر اساس نیاز و میزان ضرورت در فالب ارائه پیشنهادات بهبود
۲- توسعه مدل برنامه ریزی درقالب دفتر طرح و برنامه در تمام بخش های مرتبط سازمان .
۳- ییشنهاد اصلاح پیکره بندی سازمان ( در صورت نیاز ) و توسعه مدل های جدید سازمانی در قالب پیشنهادات بهبود
۴- توسعه سیستم ها ی اطلاعاتی در قالب بانک های اطلاعاتی access و گزارشات اطلاعات مدیریت – تحلیل ها و روند ها
۵- تعریف شاخص های بهره وری واندازه گیری شاخص هاکه هر مورد شامل زیر فرآیند های عملیاتی خویش می باشد.