اخذ پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی

 اخذ پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی:

پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحد های صنعتی که اقدامات لازم شامل تامین زمین تاسیسات و احداث ساختمان را جهت نصب ماشین آلات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید بصورت آزمایش را انجام داده اند و ضمن اینکه چه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده اند اخذ می کنند.

مراحل صدور پروانه بهره برداري

۱ـ دارا بودن جواز تاسيس داراي اعتبار
۲ـ اتمام ساختمان، تاسيسات و محوطه سازي
۳ـ نصب ماشين آلات و راه اندازي آزمايشي
۴- تامين نيروي انساني
۵- توليد آزمايشي (توان توليد انبوه)
۶ـ تكميل فرم «پرسشنامه پروانه بهره برداري» و ارائه آن به مديريت صنايع كشاورزي استان (مستقيما يا از طريق شهرستان)
۵ـ ارائه تصوير مدارك مربوط به انشعاب برق و آب و پاپان كار ساختماني از مراجع ذي ربط. و مدارک لازم ديگر در صورت نياز
۶- پس از بررسي موارد فوق، كارشناس جهت استعلام از ادارات كل محيط زيست، سازمان كار و آمو
ر اجتماعي
، نظارت بر مواد غذايي يا دامپزشكي (حسب مورد)، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه و ساير موارد اقدام مي نمايد و متقاضي موظف به پيگيري و ارائه جواب استعلامها مي باشد.
۷ـ بازديد كارشناس استان و  تکميل فرم گزارش فني بازديد و ظرفيت سنجي بر اساس ۲۸۰ روز کاري و تعداد نوبت کاري فعال و راندمان ۸۰ درصد (توليدات فصلي بر  اساس روز کاري)
۸ـ تهيه پيش نويس پروانه توسط كارشناس و تايپ
۹ـ تاييد پروانه به ترتيب توسط كارشناس، رئيس اداره صنايع تبديلي، مديريت صنايع كشاورزي، معاون صنايع و توسعه روستايي و امضاي رياست محترم سازمان.
۱۰ـ واريز حق التمبر توسط متقاضي (از ۵۰ الي ۱۵۰ هزار ريال به نسبت سرمايه گذاري)
۱۱ـ درج شماره و تاريخ و ارائه پروانه همراه با مشخصات پروانه(فرم پيوست شماره پنج) به متقاضي
۱۲ـ ارسال رونوشت پروانه سازمان كار و امور اجتمالي، محيط زيست، نظارت بر مواد غذايي يا دامپزشكي (بر حسب مورد)، استاندارد و تحقيقات صنعتي، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه.