امورمالی شرکتها

 خدمات مالی و حسابداری

یکی دیگر از خدماتی که بعد از ثبت شرکت به آن نیاز خواهید داشت خدمات مالی و حسابداری خواهد بود.در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتکاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود. از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند..

فهرست مدراک مورد نیاز هر کدام از خدمات مالی قابل ارائه

۱٫ به روز رسانی حساب های گذشته
۲٫ اصلاح حسابها
۳٫ تهیه ترازنامه بابت ارائه به بانک
۴٫ تهیه اظهارنامه ارزش افزوده فصلی
۵٫ تهیه اظهارنامه عملکرد
۶٫ دفاع در اعتراضیه اداره دارایی
۷٫ دفاع در اعتراضیه اداره بیمه
۸٫ تحریر دفاتر قانونی

فهرست مدراک مورد نیاز هر کدام از خدمات مالی قابل ارائه

الف ) به روز رسانی حساب های گذشته

۱٫ صورت حساب های بانکی
۲٫ دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳٫ لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
۴٫ لیست بدهکاران
۵٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۶٫ لیست موجودی انبار ( تعدادی – ریالی )
۷٫ لیست بستانکاران
۸٫ لیست اموال و دارایها ( تعدادی و ریالی )
۹٫ لیست حقوق و دستمزد
۱۰٫ مشخصات وامهای دریافتی
۱۱٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات
۱۲٫ مشخص کردن اسناد تضمینی

ب ) اصلاح حسابها

۱٫ صورت حساب های بانکی
۲٫ دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳٫ لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
۴٫ لیست بدهکاران
۵٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۶٫ لیست موجودی انبار ( تعدادی – ریالی )
۷٫ لیست بستانکاران
۸٫ لیست اموال و دارایها ( تعدادی و ریالی )
۹٫ لیست حقوق و دستمزد
۱۰٫ مشخصات وامهای دریافتی
۱۱٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات
۱۲-مشخص کردن اسناد تضمینی

ج) تهیه ترازنامه بابت ارائه به بانک

۱٫ صورت حساب های بانکی
۲٫ دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳٫ لیست بدهکاران
۴٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۵٫ لیست بستانکاران
۶٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات

د)تهیه اظهارنامه ارزش افزوده فصلی

۱٫ لیست بدهکاران
۲٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۳٫ لیست بستانکاران
۴٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات

ه) تهیه اظهارنامه عملکرد

۱٫ صورت حساب های بانکی
۲٫ دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳٫ لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
۴٫ لیست بدهکاران
۵٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۶٫ لیست موجودی انبار ( تعدادی – ریالی )
۷٫ لیست بستانکاران
۸٫ لیست اموال و دارایها ( تعدادی و ریالی )
۹٫ لیست حقوق و دستمزد
۱۰٫ مشخصات وامهای دریافتی
۱۱٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات
۱۲٫ مشخص کردن اسناد تضمینی
۱۳٫ لیست قراردادهای کاری

و) دفاع در اعتراضیه اداره دارایی :

۱٫ صورت حساب های بانکی
۲٫ دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳٫ لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
۴٫ لیست بدهکاران
۵٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۶٫ لیست موجودی انبار ( تعدادی – ریالی )
۷٫ لیست بستانکاران
۸٫ لیست اموال و دارایها ( تعدادی و ریالی )
۹٫ لیست حقوق و دستمزد
۱۰٫ مشخصات وامهای دریافتی
۱۱٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات
۱۲٫ مشخص کردن اسناد تضمینی
۱۳٫ لیست قراردادهای کاری
۱۴٫ برگه تشخیص و قطعی مالیات عملکرد
۱۵٫ اظهارنامه ارزش افزوده و خرید ، فروش های فصلی

ز) دفاع در اعتراضیه اداره بیمه :

۱٫ صورت حساب های بانکی
۲٫ دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳٫ لیست بدهکاران
۴٫ فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۵٫ لیست موجودی انبار ( تعدادی – ریالی )
۶٫ لیست بستانکاران
۷٫ لیست اموال و دارایها ( تعدادی و ریالی )
۸٫ لیست حقوق و دستمزد
۹٫ مشخصات وامهای دریافتی
۱۰٫ فاکتورهای فروش و کالا و خدمات
۱۱٫ مشخص کردن اسناد تضمینی
۱۲٫ لیست قراردادهای کاری
۱۳٫ برگه تشخیص و قطعی مالیات عملکرد
۱۴٫ اظهارنامه ارزش افزوده و خرید ، فروش های فصلی

ح) تحریر دفاتر قانونی :

۱) صورت حساب های بانکی
۲) دسته چک ها و مشخص کردن دریافتها و پرداختها
۳) لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
۴) لیست بدهکاران
۵) فاکتورهای خرید کالا و خدمات
۶) لیست موجودی انبار ( تعدادی – ریالی )
۷) لیست بستانکاران
۸) لیست اموال و دارایها ( تعدادی و ریالی )
۹) لیست حقوق و دستمزد
۱۰) مشخصات وامهای دریافتی
۱۱) فاکتورهای فروش و کالا و خدمات
۱۲) مشخص کردن اسناد تضمینی
۱۳) دفاتر قانونی ( کل و روزنامه) و ( هزینه – درآمد)