منطقه آزاد اردبیل

%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84منطقه آزاد اردبیل:

منطقه آزاد اردبیل صادرات محور است