رتبه بندی شرکت (گرید)

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی(گرید)

 • اساسنامه شرکت
 • جدول لیست سهامداران
 • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره 
 • اظهارنامه ثبتی شرکت 
 • آگهی تاسیس به همراه روزنامه رسمی مربوطه
 • تمام آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی مربوطه 
 • مدارک تحصیلی ارائه شده در سایت ساجات مربوط به اعضاء امتیاز 
 • لیست تجمعی بیمه تامین اجتماعی
 • نامه سوابق کاری از کارفرما جهت اعضاءامتیازآوران شرکت
 • کپی قراردادها به همراه ضمائم مربوطه ممهور به امضاء و مهر شرکت
 • اظهارنامه مالیاتی شرکت 
 • صورتهای مالی حسابرسی شده ممهوربه مهرو امضای حسابرس مستقل
 • کپی شناسنامه و کارت ملی پشت ورو و کارت پایان خدمت پشت و رو اعضاء امتیازآور

بیشتر بخوانید