گرید مشاور

گرید مشاور

گرید مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

سازمان، مشاوران را ، در پایه هاي “سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههاي تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.

هر مشاور میتواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههاي تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه سه و به شرح زیر میباشد

الف ) نیروی انسانی متخصص طبق آیین نامه مشاوران (هر تخصص ۳ نفر کارشناس با سابقه واجد شرایط )
ب ) ساختار مدیریتی
پ ) امکانات پشتیبانی

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو به شرح زیر میباشد:

الف نیروي انسانی متخصص (طبق آیین نامه مشاوران)
ب کارهاي انجام شده (تجربه کاري شرکت)
پ ساختار مدیریتی
ت امکانات پشتیبانی

شرکتهاي متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاري مورد نیاز حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی پایه و یا تفصیلی درصورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاك عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود

امتیاز مطلب

0 1 2 3