شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

پس از ثبت یک شرکت ممکن است لزوم تغییر برخی از موارد ثبت شده پیش بیاید. مواردی چون تغییر در آدرس شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، تغییر نام، افزایش یا کاهش سرمایه، جابجایی سمت‌های اعضای هیات مدیره، خروج برخی از اعضای هیات مدیره و ورود اعضای جدید، فوت برخی از اعضای هیات مدیره و جایگزینی با اعضای جدید، انتقال و جابجایی سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و انتقال و جابجایی سهام در شرکت سهامی خاص و … از جمله این تغییرات هستند.
جهت انجام هر کدام از تغییرات مذکور می بایست صورتجلسه ای جداگانه و خاص همان نوع تغییر تنظیم شود. هر اشتباهی ولو کوچک در تنظیم این صورتجلسات ممکن است موجب وارد شدن خسارات مالی و حقوقی به شرکت و اعضای هیات مدیره گردد، بنابراین توصیه می گردد تنظیم صورتجلسات به وکیل متخصص ارجاع گردد.

انواع تغییرات شرکت با مسئولیت محدود:

 1.  تغییر نام شرکت
 2. تغییر موضوع یا الحاق موضوع
 3. تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثتبی
 4.  تغییر آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر
 5. ایجاد شعبه
 6.   افزایش سرمایه
 7. کاهش سرمایه
 8. تغییر بند اساسنامه
 9. تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره
 10. تفویض اختیار مجمع به هیئت مدیره
 11. انحلال شرکت
              ختم تصفیه
              تمدید تصدی مدیر تصفیه
              تصویب صورتهای مالی در دوره تصفیه
              تغییر مدیر تصفیه
 12. تمدید هیئت مدیره ( در حالتی که مدت تصدی محدود باشد)
 13. انتخاب هیئت مدیره خارج از شرکا
 14. تغییر هیئت مدیره
 15.  تصویب صورتهای مالی سالانه
 16. تغییر روزنامه کثیر الانتشار شرکت
 17.  تغییر حق امضاء مجاز شرکت
 18.  تغییر سمتها در هیئت مدیره
 19.  تعیین مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
 20.  عزل مدیرعامل
 21. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل
 22.  نقل و انتقال سهم الشرکه
 • تغییر نام شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) انتخاب یک عدد اسم حداقل سه سیلاب به بالا (کلمات فارس و معنی دار باشد )

 • تغییرموضوع یا الحاق موضوع

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن موضوع مورد نظر
ه) مشخص نمودن اینکه موضوع اضافه گردد یا جایگزین گردد

تذکر : در مواردی باید بایت موضوع مجوز ارگان صادر کننده مجوز گرفته

 • تغییر آدرس شرکت ( در یک واحد ثبتی )

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب)کپی آگهی آخرین تغییرات آدرس
ج) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس جدید
د)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….

 • تغییر آدرس شرکت ( از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر)

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب)کپی آگهی آخرین تغییرات آدرس
ج) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس جدید
د )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….

تذکر : با توجه به انتقال پرونده در این حالت باید بعد از تغییر آدرس ، آگهی جهت شماره ثبت جدید اقدام گردد

 • ایجاد شعبه 

الف کپی آگهی تأسیس کپی اساسنامه و کپی اظهارنامه ثبتی شرکت
ب) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس شعبه
ج )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
د) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
ه) مشخص نمودن مدیر شعبه ( کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده )

تذکر: در یک واحد ثبتی آدرس شرکت و شعبه آن ثبت تمی گردد

 • افزایش سرمایه شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس کپی کلیه تغییرات شامل ( تغییرات موضوع ، آدرس ، تغییر سرمایه ، تغییرات نام ، و ………..)
ب) کپی آخرین شرکتنامه و تقاضانامه ثبتی شرکت
ج)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
د) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
ه) مشخص نمودن مبلغ افزایش سرمایه
ز) مشخص نمودن شرکاء و میزان افزایش سهم الشرکه هر کدام

تذکر۱ : افزایش سرمایه میتواند با یا بدون شریک جدید باشد

تذکر۲ :در صورت ورود شریک جدید کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل محضری الزامی است

 • کاهش سرمایه شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس کپی کلیه تغییرات شامل ( تغییرات موضوع ، آدرس ، تغییر سرمایه ، تغییرات نام ، و ………..)
ب) کپی آخرین شرکتنامه و تقاضانامه ثبتی شرکت
ج )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
د) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
ه) مشخص نمودن میزان کاهش سرمایه و از کدام شریک

تذکر : در حالت کاهش سرمایه ( میتواند با خروج شریک باشد یا بدون خروج شریک )

 • تغییر بند اساسنامه 

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن مورد مد نظر به عنوان تغییر

 • تغییر اساسنامه شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب) اساسنامه و شرکتنامه و تقاضانامه ثبتی شرکت
ج) کپی کلیه آگهی های ثبتی گرفته شده تا کنون
د )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….

تذکر: این مورد برای شرکتهای با اساسنامه قدمی میباشد که اساسنامه آنها به فرمت استاندارد ادراه ثبت تبدیل میگردد

 • تغییر تعداد هیئت مدیره

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن ترکیب جدید هیئت مدیره و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک

 • تفوض اختیار از مجمع 

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن مورد تفویض
ه ) آوردن کپی ماده مربوط به اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه

 • تفوض اختیار از هیئت مدیره 

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن مورد تفویض
ه ) آوردن کپی ماده مربوط به اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه

 • انحلال

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب) مشخص نمودن محل تصفیه
ج) مشخص نمودن مدیر یا مدیران تصفیه و مشخصات آنها
د) لیست سهامداران
و )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
ز) مشخص نمودن روزنامه کثیر الانتشار شرکت

تذکر : انحلال در دو مرحله انجام می پذیرد

مرحله اول اخذ آگهی انحلال

مرحله دوم : آگهی مرحله ختم تصفیه

 • تمدید مدیر تصفیه

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب ) کپی آگهی انحلال
ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه
د )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….

 • تصویب صورتهای مالی در دوره تصفیه

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب ) کپی آگهی انحلال
ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه
د )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….

 • تغییر مدیر تصفیه 

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب ) کپی آگهی انحلال
ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه
د )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ه) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
ز) کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیر یا مدیران تصفیه و مشخص نمودن سمتهای آنها

 • تمدید هیئت مدیره (در حالتی که مدت تصدی محدود باشد)

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن ترکیب هیئت مدیره و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک

 • تغییر هیئت مدیره

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن ترکیب جدید هیئت مدیره و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک

 • تغییر روزنامه کثیرالانتشار

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن روزنامه جدید

تذکر : روزنامه جدید باید در لیست روزنامه های اداره ثبت شرکت ها باشد

 • تغییرحق امضاء مجاز شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر

 • تغییر سمتها در هیئت مدیره

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر

 • تعیین مدیر عامل خارج از هیئت مدیره 

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب)لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر
و) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جدید برابر اصل شده محضر

 • عزل مدیر عامل 

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب )لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر
ز) مشخص نمودن علت عذل مدیر عامل

 • نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب) لیست شرکاء قبل و بعد از نقل و انتقال
ج) مشخصات کامل شرکاء شامل : نام – نام خانوادگی –نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) کپی شناسنامه و کارت ملی خریداران و فروشندگان سهم الشرکه
ه ) تنظیم صلح حقوقی در محضر بابت انتقال

تذکر : در صورت ورود شریک جدید باید کپی شناسنامه و کارت ملی فرد جدید برابر اصل محضر باشد

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید