شرکت سهامی خاص

تغییرات شرکت سهامی خاص :

در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:

 1. تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثتبی
 2. تغییر آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر
 3. ایجاد شعبه
 4. تغییر ارزش سهام
 5. تبدیل سهام به سهام ویژه
 6. تبدیل سهام ویژه به سهام عادی
 7. تبدیل سهام بی نام به سهام با نام
 8. افزایش سرمایه
 9. کاهش سرمایه
 10. تغییر بند اساسنامه
 11. تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره
 12. تفویض اختیار مجمع به هیئت مدیره
 13. انحلال شرکت
 14. ختم تصفیه
 15. تمدید تصدی مدیر تصفیه
 16. تصویب صورتهای مالی در دوره تصفیه
 17. تغییر مدیر تصفیه
 18. تمدید هیئت مدیره و بازرسین
 19. تغییر هیئت مدیره و بازرسین
 20. عزل بازرسین و تعیین بازرس جدید
 21. تصویب صورتهای مالی سالانه
 22. تغییر روزنامه کثیر الانتشار شرکت
 23. تغییر حق امضاء مجاز شرکت
 24. تغییر سمتها در هیئت مدیره
 25. تعیین مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
 26. عزل مدیرعامل
 27. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل
 28. نقل و انتقال سهام شرکت
 29. تغییر نام شرکت
 30. تغییر موضوع شرکت

 

• تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثتبی

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر
و) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جدید برابر اصل شده محضر

• تغییر آدر س شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب)کپی آگهی آخرین تغییرات آدرس
ج) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس جدید
د لیست سهامداران
ه) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
و) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت

تذکر : با توجه به انتقال پرونده در این حالت باید بعد از تغییر آدرس ، آگهی جهت شماره ثبت جدید اقدام گردد

• ایجاد شعبه

الف کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت کپی اساسنامه و کپی اظهارنامه ثبتی شرکت
ب) تأییدیه پستی از اداره پست جهت آدرس شعبه
ج) لیست سهامداران
د) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن مدیر شعبه ( کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده )

تذکر: در یک واحد ثبتی آدرس شرکت و شعبه آن ثبت تمی گردد

• تغییر ارزش سهام

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن ارزش سهام جدید

تذکر: در تغییر ارزش سهام نباید در نسبت سهام سهامداران از کل تغییر ایجاد شود

• تبدیل سهام به سهام ویژه

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن ویژگی های سهام جدید و تعداد آنها و از سهام کدام سهامدار

• تبدیل سهام ویژه به سهام عادی

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن سهام کدام سهامدار و تعداد آن و تعداد آنها و از سهام کدام سهامدار

• افزایش سرمایه

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت ، کپی کلیه تغییرات شامل ( تغییرات موضوع ، آدرس ، تغیی سرمایه ، تفییرات سهام ، تغییرات نام ، و ………..)
ب) کپی آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت
ج) لیست سهامداران
د) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : ننام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن مبلغ افزایش سرمایه و نوع آن ( از محل آورده نقدی – غیر نقدی – مطالبات )
ز) مشخص نمودن سهامدارانی که در افزایش سرمایه شرکت میکنند و نسبت شراکت

تذکر : در هنگام افزایش سرمایه باید هیئت مدیره و بازرسین تمدید داشته باشند

• کاهش سرمایه

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن میزان کاهش سرمایه
ز) مشخص نمودن نوع کاهش سرمایه ( اجباری – اختیاری)

تذکر : در حالت کاهش سرمایه به صورت اجباری (مطابق حکم قضایی )

• تغییر بند اساسنامه

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) مشخص نمودن مورد مد نظر به عنوان تغییر

• تغییر اساسنامه شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت
ج) کپی کلیه آگهی های ثبتی گرفته شده تا کنون
د) لیست سهامداران
ه) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
و) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ز) مشخص نمودن مورد مد نظر به عنوان تغییر

 تذکر: این مورد برای شرکتهای با اساسنامه قدمی میباشد که اساسنامه آنها به فرمت استاندارد ادراه ثبت تبدیل میگردد

• تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن ترکیب جدید هیئت مدیره و بازرسین و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک

• تفویض اختیار

۱) تفوض اختیار از مجمع :

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن مورد تفویض
ه ) آوردن کپی ماده مربوط به اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه

۲) تفوض اختیار از هیئت مدیره :

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن مورد تفویض
ه ) آوردن کپی ماده مربوط به اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه

• انحلال شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) مشخص نمودن محل تصفیه
ج) مشخص نمودن مدیر یا مدیران تصفیه و مشخصات آنها
د) لیست سهامداران
ه) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
.و) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ز) مشخص نمودن روزنامه کثیر الانتشار شرکت

تذکر : انحلال در دو مرحله انجام می پذیرد
مرحله اول اخذ آگهی انحلال
مرحله دوم : آگهی مرحله ختم تصفیه

• تمدید مدیر تصفیه

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب ) کپی آگهی انحلال
ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه
د) لیست سهامداران
ه) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
.و) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت

•تصویب صورتهای مالی در دوره تصفیه

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب ) کپی آگهی انحلال
ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه
د) لیست سهامداران
ه) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
.و) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت

• تغییر مدیر تصفیه :

الف ) کپی آگهی تأسیس
ب ) کپی آگهی انحلال
ج) اعلام نمودن مشخصات مدیر یا مدیران تصفیه
د) لیست سهامداران
ه) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
.و) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ز) کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر مدیر یا مدیران تصفیه و مشخص نمودن سمتهای آنها

• تمدید هیئت مدیره و بازرسین

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن ترکیب هیئت مدیره و بازرسین و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک
تذکر : در صورت تغییر بازرسین باید کپی شناسنامه و کارت ملی بازرس برابر اصل محضر تحویل شود

• تغییر هیئت مدیره و بازرسین

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن ترکیب جدید هیئت مدیره و بازرسین و سمتهای آنها و حق امضاء مدارک
• تذکر : در صورت تغییر بازرسین باید کپی شناسنامه و کارت ملی بازرس برابر اصل محضر تحویل شود

• تغییر روزنامه کثیر الانتشار شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن روزنامه جدید
تذکر : روزنامه جدید باید در لیست روزنامه های اداره ثبت شرکت ها باشد

• تغییر حق امضاء مجاز شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر

• تغییر سمتها در هیئت مدیره

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر

• تعیین مدیرعامل خارج از هیئت مدیره

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر
و) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جدید برابر اصل شده محضر

• عزل مدیرعامل
الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و بازرسین شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن سمتهای جدید اعضاء هیئت مدیره
ه) مشخص نمودن نوع حق امضاء موضوع مورد نظر
ز) مشخص نمودن علت عذل مدیر عامل

• تغییر نام شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت
ب) لیست سهامداران
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت
ه) انتخاب یک عدد اسم حداقل سه سیلاب به بالا (کلمات فارس و معنی دار باشد )

• نقل و انتقال سهام شرکت

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) کپی شناسنامه و کارت ملی خریداران و فروشندگان سهام
تذکر : در صورت ورود سهامدار جدید باید کپی شناسنامه و کارت ملی فرد برابر اصل محضر باشد

• تغییرموضوع

الف ) کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
ب) لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال
ج) مشخصات کامل سهامداران و بازرسین شامل : نام نام خانوادگی – نام پدر – ش ش – کد ملی – تاریخ تولد : …./……/…….
د) مشخص نمودن موضوع مورد نظر
ه) مشخص نمودن اینکه موضوع اضافه گردد یا جایگزین گردد
تذکر : در مواردی باید بایت موضوع مجوز ارگان صادر کننده مجوز گرفته شود

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید